Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Forside

«Anyone who wants to know the human psyche will learn next to nothing from experimental psychology. He would be better advised to abandon exact science, put away his scholar’s gown, bid farewell to his study, and wander with human heart throughout the world.

There in the horrors of prisons, lunatic asylums and hospitals, in drab suburban pubs, in brothels and gambling-hells, in the salons of the elegant, the Stock Exchanges, socialist meetings, churches, revivalist gatherings and ecstatic sects, through love and hate, through the experience of passion in every form in his own body, he would reap richer stores of knowledge than text-books a foot thick could give him, and he will know how to doctor the sick with a real knowledge of the human soul.»
Carl Jung.


Kunstterapi og kreativ selvutfoldelse
Menneskets iboende kreativitet har potensialet til å endre livet i mange retninger. Når ord ikke er nok, er det ikke uvanlig at vi søker mot bilder og symboler for å skape mening eller vise vår historie. Mange forbinder kunst med det å skape et kunstverk. I kunstterapi er det ikke resultatet som er avgjørende, men selve uttrykket. Med dette utgangspunktet er ikke kunstfaglig kompetanse nødvendig for å kunne uttrykke seg kreativt. Vi mener derfor at kreativ selvutfoldelse er beskrivende for den prosessorienterte kunstterapien Sattva underviser i.

Utdanningens pedagogiske fundament
Vårt pedagogiske fundament er forankret i Carl Gustav Jungs dybdepsykologi og livsholdning. I dybdepsykologi er man opptatt av dynamikken mellom det bevisste og det ubevisste. Bruk av myter, legender, eventyr og tolking av drømmer er sentralt i utdanningen for å skape en forbindelse mellom det ubevisste og det bevisste.

Det ubevisste har en drømmende kvalitet over seg. Derfor er alle kreative uttrykk viktige for å få kontakt med det ubevisste og forbinde den indre psykiske virkelighet med den ytre verden. Vår erfaring er at mindfulness kan bidra med en våken og vennlig nærværskvalitet inn i denne prosessen. I arbeidet med det ubevisste slik at identiteten med innholdet blir mere løs, våken og objektivt.
Vi komplimenterer derfor dybdepsykologien med mindfulness, også kaldt nøytral iakttakelse og bevisst nærvær. Den undervisning vi gir i meditative teknikker og fokus på indre oppmerksomhet, er hentet fra østlig filosofi og østlige erfaringstradisjoner.

I første hånd er det viktig å erfare den fortrengte følelsen, uttrykke den kreativt og sproglig. Utvide den og la den få en naturlig plass i livet. Deretter anvendes mindfulness, vennlig og løst for å endre kommunikasjon med seg selv og andre. Først erkjenne og uttrykke for eksempel; vrede. Deretter erkjenne kraften og energien i vreden. For så å trene på å la vredeskraften sirkulere fritt i kropp og psyke uten å utrykke eller undertrykke den. Slik kan man erfare at kropp og følelse er fylt av vrede mens sinnet er rolig og klart. Det frisetter vredeskraften til en fri energi, og nye muligheter for egne ressurser.

Hva er kunstterapi?
Kunstterapi, også kalt kunst- og uttrykksterapi, er psykoterapi med bevisst bruk av det kreative uttrykk for å møte psykologiske og emosjonelle behov. I terapien benytter man kreative materialer som maling, fettstifter, leire, stoff, naturmaterialer osv.
I virkeligheten blir kunst som terapi og kunstterapi brukt sammen i forskjellig grad. Både det at kunst kan fremme en psykisk helingsprosess og at det kreative uttrykket er viktig i terapi. Det finnes mange forskjellige retninger i kunstterapi, men felles for dem alle er tilliten til det kreative uttrykket som helhetsskapende. Retningene spenner seg fra den kognitive tradisjon til forskjellige psykoterapeutiske tradisjoner som vektlegger det kreative uttrykk, til de som primært bruker kunst som metode.

De fleste modellene faller inn under to hovedretninger. Den ene har en tro på den iboende, helbredende kraften i den skapende prosessen. Her legges vekten på at den kreative prosessen mennesket går inn gjennom å uttrykke seg, i seg selv anses som terapeutisk. Uttrykket ses på som en mulighet til å møte seg selv imaginativt, autentisk og spontant. Over tid kan denne erfaringen lede til heling av emosjonelle sår, personlig transformasjon og personlig helhet.
Den andre retningen baseres på ideen om at kunst er et uttrykk for symbolsk kommunikasjon. Dette synet er basert på at kunst er et verktøy i psykoterapi. Tegning, maling, leire, stemme og andre kunstuttrykk brukes for å kommunisere følelser og indre konflikter. Det kreative uttrykket blir en viktig døråpner for både den indre og ytre dialog. Det muliggjør større innsikt og evne til konfliktløsning og vekst. 

Anvendelse av kunstterapi i praksis
Kunstterapeuter arbeider med barn, ungdom og voksne - både individuelt, i par, familier, grupper og på arbeidsplasser. I helse- og sosialt arbeid kan kunstterapi brukes i mange kliniske settinger med forskjellige aldersgrupper og kulturer. Kunstterapi kan også brukes i kunststudier og selvutviklingsgrupper med fokus på kreativ utfoldelse.


17239766_10155143358086692_3421775383960875713_o


Om Sattva Kunstterapeutisk institutt
Sattva Kunstterapeutisk Institutt har siden 1989 drevet kursvirksomhet og siden 1996 drevet skole for utdanning av kunstterapeuter. Det er til nå utdannet 17 kull kunstterapeuter i grunnutdannelsen modul I ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt. Og 4 kull studerer for tiden kunstterapi ved vår grunn- og videreutdannelse.

Sattva Kunstterapeutisk Institutt ble i sin tid etablert av Johan Erik Jensen & Norun Helen Falck. Johan med erfaring som veileder i organisasjonspsykologi og leder i barne og ungdomspsykiatren i Nord-Norge. Norunn med kunstnerisk praksis som keramiker i over 42 år og 1 års fulltidsutdannelse ved Institutt for kunstterapi ved Vibeke Skov i Danmark. I møte med den Jungianske kunstterapien på den ene side og Jes Bertelsens undervisning i bevissthetstrening og meditasjon på den andre, skapte de en skole med røttene i menneskets kreativitet og bevissthet. Med erkjennelsen av at det å bli sett og møtt i empati og likeverdighet er fundamentet i alle vekst og helhetsskapende prosesser, ble Instituttets vannmerke lagt.

I 2006 ble Sattva Kunstterapeutisk Institutt overtatt av Kian Sloth Falck og Therese Nin-ti Falck. Begge har arbeidet med mennesker i over 20 år, de siste 12 år med grupper. Ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt vektlegges en personlig kontinuitet og kontakt med elevene.

Therese og Kian er fastboende på Vækstcenteret i Nørre Snede, Danmark.

Undervisningen er inspireret av flere tradisjoner som har menneskets iboende ressurser sentralt i grunnholdning og metodikk. Men orienterer seg primært ut fra C. G. Jungs psykologi og livsretning med støtte i Vekstcenterets pedagogikk og erfaring med selvutvikling og bevissthetstrening igjennom 30 år.

Sattva Kunstterapeutisk Institutts utdannelse og kursvirksomhet holdes i sin helhet i VUKU i Nord-Trøndelag 1t fra Trondheim lufthavn.

Hva betyr Sattva
Sattva er indisk sanskrit og blir brukt av oss som et symbol på forening av østlig filosofi med vestlig psykologi. Sattva betyr hvit, balanse, harmoni og lys.


478234_10151562200331692_913235816_o

UNDERVISERE
Stacks Image 5764
Therese Ninti Falck
Er faglig ansvarlig og lærer på SKI. Har undervist prosessorientert jungiansk kunstterapi siden 2003 og arbeidet som terapeut i 25 år. Jungiansk kunstterapi og meditasjon har gitt henne redskaper til utfolde tillit og frihet i livet, og dette brenner hun for å gi videre. Hun har en stor glede av å støtte menneskets kapasitet til å hele seg selv i felleskap, derfor arbeider hun først og fremst i og med grupper.
Stacks Image 5747
Kian Sloth Falck
Underviser på Sattva Kunstterapeutisk Institutt i prosesorienterte kunstterapi, meditasjon og drømmearbeid. Han er inspireret av C. G . Jungs psykologi og livssyn og undervisningen er et resultat av dette. Å arbeide med polariteten i psyken, hvordan tilgodese motsatsenes mulighet. Meditasjonsundervisnigen baseres på undervisning av Jes Bertelsen og egne erfaringer, kurs, og retreater fra dager til måndter. Certifisered mindfulness instruktør fra Skolen for anvendt meditasjon i Danmark
Stacks Image 5757
Mona Sand
Diplomert kunstterapeut og underviser på Sattva Kunstterapeutisk Institutt siden 2008. Eier og leder Auskin Kreative Senter - AKS. Mona har kreativiteten som omdreiningspunkt i livet, som treskjærer og billedkunstner og i kommunikasjon med det ubevisste i kunstterapeutisk arbeid. AKS er fundert på Monas ønske om å gi mennesker mulighet til å utforske det kreative potensiale.

Andre undervisere.
Vi henter inn forskjellige støttelærere etter behov på samlinger. Sattva har som regel alltid to lærere tilstede under den gruppeterapeutiske undervisningen. I tilegg har vi kunstterapeuter i støttelærertrening på grunnutdannelsen.

Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Vukuveien 971. 7660 Vuku - Norge - Orgnr: 971 040 262 - Telefon: 911 74 987