Diplomering

Diplomert kunstterapeut ved kunstterapeutiske institutt

Ordningen gjelder fra 01.07.2015

Praksis og hovedoppgave kan påbegynnes i utdanningens siste semester. Siste frist for å starte på diplomeringsarbeidet er senest to år etter siste samlingsdag på modul 1 og 3. Både praksis og oppgave skal være ferdig senest 2 år etter oppstart. Dette gjelder fra kull 17.

Ved avsluttet utdanning gis studiebevis ved 90 % tilstedeværelse på samlingene, tilsvarende deltakelse på 11 samlinger. For å få tittelen Diplomert kunstterapeut ved Kunstterapeutisk Institutt, kreves det deltagelse på alle 12 samlinger, samt godkjenning av både praksis og hovedoppgave. Utdanning inklusive diplomering, har et omfang på totalt 1100 timer.

Siden kunstterapeut ikke er en beskyttet profesjonstittel, er det mulig å praktisere som kunstterapeut uten å være diplomert. Men tittelen diplomert kunstterapeut viser til en betydelig kompetanseheving etter modul 1 eller 3, både når det gjelder kunnskapsforståelse og faglig utøvelse av kunstterapi. Tittelen diplomert kunstterapeut sikrer også at kunstterapeuten holder et tilfredsstillende faglig nivå. Tittelen gir mulighet til hovedmedlemsskap i Kunstterapiforeningen og dermed momsfritak i egen virksomhet. På nettsidene til instituttet vil alle diplomerte kunstterapeuter som praktiserer være oppført.

Diplomerte som ikke har en treårig utdanning fra høyskole eller universitet innen helse, sosial, pedagogisk eller psykologisk fagområde, må dokumentere minst 50 timerVEKS-fag for å bli hovedmedlem i kunstterapiforeningen. Dette innbefatter fordeler som forsikring og momsfritak. Kontakt kunstterapiforeningen for nærmere informasjon om krav for medlemskap. www.kunstterapi.org

Kriterier for godkjenning

  1. Tilstedeværelse på 12 samlinger.
  2. Innlevert og mottatt veiledning på 11 rapporter i tilknytning til hver samling.
  3. Dokumentasjon på mottatt veiledning under utdanningen. Minimum 25 klokketimer.
  4. Godkjent hovedoppgave. Omfang 45-50 sider (12.000-14.000 ord pluss 10-12 sider kreativt arbeid).
  5. Godkjente praksisrapporter basert på 100 timer praksis.
  6. Mottatt veiledning på praksisrapporter og hovedoppgave. Minimum 16 klokketimer.
  7. Eksamineringsmøte etter innlevert hovedoppgave.

Vilkår:
Før diplomeringsprosessen påbegynnes, vurderer Sattva kunstterapeutisk Institutt hver enkelt elevs egnethet og evne til å praktisere kunstterapi i møte med mennesker. Dersom eleven ikke vurderes som egnet, kan  Kunstterapeutisk Insitutt nekte vedkommende å påbegynne arbeidet med praksistrening og hovedoppgave. Dette gjelder også elever som har fullført utdanningen og formelt sett oppfyller kravene til å starte på diplomeringsprosessen. Instituttet vil i dialog med den det gjelder finne løsninger for å evt. kunne diplomeres. Sattva Kunstterapeutisk Institutt har på like vilkår som diplomerende rett til å avslutte diplomeringen med elev uten grunn.

Det kan søkes om utsettelse pga uforutsette livssituasjoner; sykdom, svangerskap osv.

KOSTNADER:
Veiledning på praksis og hovedoppgave kan kun gis av lærere ved instituttet. Prisen er kr. 1200,- pr. veiledning. Og dekker lesning og forberedelse av veiledning på praksisrapport og oppgave. Veiledningen varer 1 klokketime. Dermed vil prisen for å diplomene seg etter modul 1 eller modul 2 koste 19.200,-kroner eller mer, ut fra hvor mange veiledningstimer over de 16 obligatoriske det er behov for.