“I am not what happened to me, I am what I choose to become.”
Carl Jung.
Utdanningens formål
Utdanningens formål er å gi erfaring, kunnskap og selvtillit til å arbeide med kunstterapeutiske og meditative metoder innenfor ulike fagområder.

I utdanningen legges det vekt på å utvikle individuelle evner og ferdigheter. Vi er også opptatt av at den enkelte elev skal utvikle tillit og mot til å utfolde egen skaperkraft og glede, samt trygghet til å tillate det naturlige nærvær i hverdagen. Av den grunn har vi fokus på at den enkelte elev lærer selvstendighet i sin utdanningsprosess, gjennom økt bevissthet og ønske om selvansvarlighet. Dette er avgjørende for at en dybdepsykologisk vekst og forståelse skal kunne utfolde seg - både privat og profesjonelt. 

Hvem velger utdanningen?
Motivasjonen for å følge et kunstterapeutisk undervisningsløp kan være mange:

 • Å ville skolere seg som kunstterapeut eller komplementere sin terapeutkompetanse. 
 • Et ønske om i større grad å utfolde egne ressurser i eget liv og karriere,.
 • En søken etter mening og dypere erkjennelse av hvem man er og hvilke veivalg som er avgjørende for et godt liv. 
 • Omskolering og reorientering i arbeidslivet som følge av sykdom og utbrenthet.


Hvordan kan utdanningen benyttes?
Metodene elevene trenes i kan brukes på mange nivåer. De kan benyttes i alt fra terapeutisk arbeid til selvutvikling og kreativ utfoldelse i grupper. Metodene kan benyttes i individuelt-, par- eller gruppearbeid og i alle aldersgrupper. 

Mange med annen fagbakgrunn retter seg mer mot å bruke metodene i et selvutviklingssperspektiv. Det innebærer undervisning på et lettere nivå hvor det er selve kreativiteten i utfoldelse som har fokus, og hvor arbeidet primært henvender seg til erkjennelse av ressurser, glede og innsikt. 

Våre studenter har brukt kunstterapi i alt fra kreative grupper med flyktninger, coacing, undervisning, teater, selvutfoldende lek med eldre eller barn, til psykoterapeutiske forløp i behandlingsinstitusjoner og privat praksis.
Mange ulike formål, men felles er det som ligger til grunn; et ønske om å oppdage og fordype tilgangen til de uvurderlige ressurser som finnes i alle mennesker.


1798889_10152187207841692_590967836_o


Prosessorientert utdanning
Utdanningsprosessen tar utgangspunkt i elevens livserfaring og historie. Vår grunnholdning er at når vi skal veilede andre mennesker i deres sårbare tema, skal vi være trygge i våre egne temaer. Derfor legger vi opp til at en tredjedel av utdanningsprosessen fungerer som en «dreieskive» hvor elevene trenes i forskjellige kunstterapeutiske metoder gjennom selv å dykke ned i og jobbe med egen biografi. Formålet med dette er å utdanne følefunksjonen slik at den enkelte har en mer balansert tilgang til bevissthetens fire hovedfunksjoner, slik Jung beskriver: tenkning, følefunksjonen, intuisjon og sanseligheten.  

Den prosessorienterte undervisningen er tilrettelagt slik at elevene gjennom erfaring - og i samspill med faglitteratur - etablerer en solid forståelse av kunstterapi som et psykoterapeutisk fag.

Det teoretiske fundament er den Jungianske psykologi og livsholdning. 
Vårt fokus er arbeidet med de tre viktigste arketypene: Skyggen, Anima/Animus og Selvet:

 • Skyggen henviser til det som ligger i skyggen av jeget, det vil si det fortrengte og ulevde. Det kan være traumatiske opplevelser eller uttrykk og evner som ble avvist i barndommen.
 • Anima & Animus viser til den motsattkjønnede psykologi. Med det forstås at mannen har en kvinnelig side og kvinnen en mannlig side. Begge aspekter komplementerer personligheten.
 • Selvet henviser til helheten i den menneskelige bevissthet. 

Den pedagogiske struktur er tilrettelagt slik at den enkelte elev igjennom egen erfaring med prosessarbeidet etablerer en nyansert forståelse av sentral terminologi og teori i Jungiansk psykologi og andre moderne terapeutiske retninger inngår i pensum. Det undervises i jungianske begreper som arketyper, det personlige og kollektivt ubevisste, psykens struktur samt dybdepsykologiske erfaringer rundt traumer og sjokkopplevelser. Vi vektlegger av elevene skal integreres en forståelse av begrepene gjennom undervisningsforløpet.

Utdanningen fokuserer på kreative uttrykk igjennom ulike metoder som tegning, maling, leire, masker, foto, stoff/fiber, papir og sand/naturmaterialer. Treningen foregår både individuelt og i grupper. Metodene som benyttes er hentet fra klassisk jungiansk og moderne psykoterapi med fokus på projeksjonsmekanismene, arbeid og tolkning av symbol og drømmer, aktiv imaginasjon, sandplay, psykologisk alkymi, kroppssegment/chakra-orientering, mindfulness, sang/lydterapi, bevegelseterapi, energiøvelser og balanserende yogaøvelser. 

16903133_10155109823791692_8815029752580286316_o

Tre aspekt utdypes i utdannings-prosessen.
1. Det terapeutiske området, som henviser til arbeid med biografiske sår og traumatiske opplevelser.
2. Selvutviklingsperspektivet, hvor det handler om å erfare og utfolde nye områder av personligheten. Det kan være å utfolde ressurser som selvtillit, kreativitet, ikke erkjente evner, seksualitet, sanselighet og intuisjon
3. Den spirituelle søken eller meningsaspektet i livet, hvor fokus er den iboende søken etter mening, forbindelse og retning for det dypeste i vår eksistens. Denne lengselen og behovet for reorientering vekkes ofte i livskriser og omveltning. Noen er fra tidlig i livet på søk etter svaret på hvorfor ytre suksess og rikdom ikke gir indre ro og lykke. 

Alle tre aspekter er inkludert i undervisningen, men utdanningens tyngde legges primært i på de to første aspektene. Det trenes på å adskille og forstå hvilke områder som berøres i prosessarbeidet. 
 
Vår undervisning retter seg ikke mot en spesifikk religiøs tradisjon, men retter seg mot det dypeste som er felles for tradisjonene; kjærlighetens kilde, bevissthetens våkne klarhet, sinnets kreative strøm, kroppens sanselige nærvær og åndedrettet som forbinder oss med alt levende.

Empati og etisk holdning
En av fruktene i et prosessorientert arbeid er at hjertekvalitetene utfolder seg i livet, gjennom evnen til økt empatisk tilstedeværelse. Det er også viktig at de indre erfaringer munner ut i en livsberikende væren og gjøren. Det vil si at det er ikke nok med den enkeltes forståelse av hva som beveger seg i egen psykiske virkelighet, den indre endringen skal også få vokse ut i den ytre virkelighet og inn i hverdagens mange utfordringer.

Empatistjernen, Femkanten og Hjertets intelligens
Jes Bertelsen i Danmark har utviklet en pedagogikk om Empatistjernen, Femkanten og Hjertets intelligens. Ved siden av Jungs tenkning, bygger utdanningen også på denne pedagogikken. Systemet er basert på å trene en fordypet indre kontakt, hvor nærvær i kropp, pust, hjerte, det kreative og selve bevisthetsaspektet danner grunnlaget for meningsfulle møter på alle nivå i livet. 

Les mere i "Empati, det som binder verden sammen". Se bildet i høyre side hjertets intelligens. Eller se nettsidene til
Vækstcenteret og Børns Livskundskap.


Jes Bertelsen - pentagram from Filmkompagniet on Vimeo.Meditasjon og Mindfulness
Undervisningen i meditasjon har til hensikt å etablere et større nærvær i livet, både i arbeid og hverdagsliv. På samlingene starter vi hver dag med 25 minutter meditasjon. Dagen avsluttes som regel med 5-15 minutter meditasjon og indre øvelser.
Dette er enkle og åpne meditasjonsøvelser som baseres på forholdet til og oppmerksomheten på; kroppen, pusten, det empatiske, den kreative impuls og selve våkenheten eller det nøytrale nærvær. 

Kunstterapi som spesialkompetanse i ditt yrke.
Våre elever kommer fra et bredt yrkeslag; kunstnere, lærere, prester, sykepleiere, psykologer, psykiatere, og andre yrker fra sosial og helsesektoren. Det er også mange som har sin hovedkompetanse fra livets skole. Fellesnevneren er at alle kommer med seg selv og sin historie. Vårt mål er å gi en grunnkompetanse i kunstterapi på lik linje med de gamle håndtverkstradisjonene. Med det mener vi at elevene skal ta i eie og håndtere metodene slik som hånden kan med et kjent og kjært redskap. 
Vår hensikt er at elevene skal lære å bruke et grunnverktøy som igjen kan tilpasses mange forskjellige yrker. Dette kan være i sorgarbeid eller i møte med de ubesvarte spørsmålene i livet og i arbeid med flyktninger for å kunne kommunisere uten ord. Det kan være innenfor helse- og sosialsektoren for å fremme psykisk helse gjennom et fritt rom hvor følelser kan uttrykkes, eller i klasserommet for at elever kan erkjenne og få større innsikt i egne ressurser. Det kan også være en mulighet for kunstnere til å forfine evnen til å formidle dybden i det personlige kreative uttrykk.

Metoder
I utdanningen benyttes det ulike kreative metoder som: tegning, maling, leire, foto, film, stoff og naturmaterialer. Metodene fungerer som hjelpemidler til å uttrykke og oppdage hvor den enkelte elev er i sin prosess.

12828496_10154036287656692_3925056931332273255_o
Samlinger
1. Samling. Tema: Primærfamilien.
I første samling er det fokus på familien den enkelte vokste opp i. Metoden er tegning.

2. Samling. Tema: Barnet & Foreldre-arketypene
I samlingen arbeides det videre med familien ved å gå dypere inn i foreldrenes påvirkning på egen psykisk struktur.

3. Samling. Tema: Skyggens Arketype
Jungs benevner skyggen som den man ikke er, det fortrengte, glemte og ikke aksepterte. Vi arbeider med personlighetens skygge: Det som ligger i skyggen av jeget, holdninger vi har til andre og projeksjon mekanismens overføring og mot-overføring.

4. Samling. Tema: Barnets tegneutvikling.
Barnets tegnefaser deles inn i fire deler: Kaos, rytme, symbol og den naturalistiske fasen. Det arbeides dypere inn i barnets evner, ressurser og tap. 

5. Samling. Sommersamling.
Tema for samlingen er enten eller Meditasjon & kunstterapi.
I samlingen med Drøm & Kreativitet som tema, arbeides det blant annet med Sandplay. I samlingen med Meditasjon & Kunstterapi som tema, jobbes det med fordypning av egen evne til nærvær og meditasjon, samt at vi undersøker forskjellige måter å forholde seg til egen psyke på. Temaene veksler annet hvert år.

6. Samling. Tema: Kropp & Sanselighet
Vi fordyper kontakten inn i egen kjønnsidentitet. Metodene er maling i lag på lag, dans, meditasjon, kropp og sanseorienterte øvelser .

7. Samling. Tema: Anima & Animus
I hver mann og kvinne ligger en arketype som kompenserer kjønnsidentiteten. Jung kaller det Anima & Animus eller ånd og sjel, Logos og Eros. Det henviser til at den dominerende kjønnsidentiteten forbundet med kropp har en psykisk ubevisst motsats som komplementerer og utfyller personligheten.

8. Samling. Tema: Mandala - reisen mot sentrum med Collage som metode.
Vi arbeider ytterligere inn i barnets arketype for å erkjenne hvem vi er og hva vi kom inn i denne verden med. Bilder av oss selv som barn settes inn i en mandala sammen med bilder og biter fra magasiner og blader. Vi søker å skape en balanse og fordypelse i kontakten til det indre barn, og erkjenne individuelle talent og ressurser.

9. Samling. Tema: Alkymi - Den indre ild.
Gullmakerne fra middelalderen startet ut med å ville lage gull, og endte opp med erkjennelsen av at "Det er ikke de vulgæres gull" de søker. Prosessen endret seg til en indre fordypning hvor psykens symboler og følelser ble projisert ut i kolben. I en mer moderne språkform kan vi si at det handler om arbeidet med og forfinelsen av psykens innhold.
Man kan si at alkymi er en beskrivelse av en vestlig meditasjons prosess projisert ut i symboler og bilder.

10. Samling. Sommersamling
Tema for samlingen er enten eller Meditasjon & kunstterapi.
I samlingen med Drøm & Kreativitet som tema, arbeides det blant annet med Sandplay. I samlingen med Meditasjon & Kunstterapi som tema, jobbes det med fordypning av egen evne til nærvær og meditasjon, samt at vi undersøker forskjellige måter å forholde seg til egen psyke på. Temaene veksler annet hvert år.

11. Samling. Tema: Kunstterapi som livspraksis
Trening i å være kunstterapeut med medstudenter som klient. Videre jobbes det med å undersøke hvordan jungiansk kunstterapi og livsholdning kan flettes inn i egen livsholdning og arbeid.

12. samling. Tema: Veven
Prosessen igjennom alle samlingene samles opp og settes inn i et helhetlig perspektiv.


 • Stacks Image 822

  Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

 • Stacks Image 823

  Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

 • Stacks Image 824

  Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

 • Stacks Image 828

  Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

 • Stacks Image 830

  Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

 • Stacks Image 832

  Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

 • Stacks Image 833

  Lorem ipsum dolor sit amet, sapien platea morbi dolor lacus nunc, nunc ullamcorper. Felis aliquet egestas vitae, nibh ante quis quis dolor sed mauris. Erat lectus sem ut lobortis, adipiscing ligula eleifend, sodales fringilla mattis dui nullam. Ac massa aliquet.

  Generell informasjon

  Utdanningen har oppstart hver høst med varighet over 2,5 
  Det er 2 samlinger på høst semesteret og 3 på vår. Totalt 12 samlinger.
  Det forventes at eleven følger all undervisningen. Eventuelle fravær pga. sykdom må hentes inn med neste årskull.

  Under utdanningsforløpets må eleven ha minimum 25 timers individuell veiledning av kunstterapeut godkjent av Instituttet.

  Det leveres oppgave etter hver samling som gjennomgåes før hver samling, med en lærer (inkludert i utdannelsen; ca 1/2 time pr.gang).  

  Hele utdannelsen avvikles på
  AKS - Auskin Kreative Senter, Vukuveien 971, 7660 VUKU

  Overnatting på kursstedet:
  Trippelrom kr. 370,- pr. natt.
  Dobbeltrom kr. 466,- pr. natt.
  Enkeltrom kr. 740,- pr. natt. inklusiv sengetøy 50,- for håndklede.
  kr. 100,- for leie av sengetøy 50,- for håndklede.

  Vi gjør oppmerksom på at studiet avvikles som internat på AKS, dette innebærer at overnatting er obligatorisk.

  Samlingene går fra onsdag til søndag. Ukedager kl. 9:00 til 19:00.
  Siste dag;lørdag/søndag 9:00 til ca.15:00.

  Sommerssamlingen går fra tirsdag kl 9:00 til søndag kl 15:00. På denne samlingen er det 2 kull sammen.

  Undervisningstider:
  9:00 - 13:00
  16:00 - 19:00
  21:10 - 21:35 Meditasjon/avspenning/yoga

  Det er totalt 62 dagers undervisning fordelt over 10 samlinger på 5 dager, de 2 sommersamlingene på 6 dager.

  Totalt 594 undervisningstimer.

  13445670_10154298433026692_8147811531109446637_n

  Opptakskrav
  Søknaden danner grunnlaget for opptak. Det vil si at arbeidserfaring, utdanning, terapi, kunstnerisk erfaring, motivasjon mm. danner grunnlaget for opptak.
  I og med at alle skal ha muligheten til å ta vår utdanning, legger vi heller ikke formelle utdanningskrav som grunnlag for opptak.
  Om man ønsker å praktisere som offentlig ansatt kunstterapeut, forutsettes det formell fagkompetanse. Vi anbefaler også formell fagkompetanse om man ønsker å ha en privatpraksis som kunstterapeut.
  Vi ønsker at elevene våre har en nedre aldersgrense på 25 år.

  Utgifter
  Studiet koster kr. 79.800,- for undervisning og materialer brukt på samlingene. 
  Depositum på kr 8000,- betales ved tildelt studieplass og betales ikke tilbake ved avbrutt studie.
  Beløpet inngår som en del av det totale utdanningsbeløpet. (Depositum kan etter avtale deles opp i to betalinger med 4 ukers mellomrom.)

  For hvert semester blir det en totalsum på kr.11.966,- for høstsemestrene og kr. 17.949,- for vår semesteret (eksl. depositum)

  Det betales kr. 5983,- to uker før hver samling, totalt 12 ganger. 
  Det er mulig å avtale andre betalingsintervaller, f.eks månedlige avdrag.

  Individuell veiledning av godkjent kunstterapeut kommer i tillegg. Det skal gjennomføres minimum 25 timer i løpet av 2 1/2 år. 

  I tillegg kommer utgifter til faglitteratur ca. kr. 6500,-

  Det er plass til 14 deltakere.

  Kontakt oss for
  søknadsskjema

  Diplomert kunstterapeut ved Sattva kunstterapeutiske institutt - kriterier for diplomering.
  Ordningen gjelder fra 01.07.2015

  Ved avsluttet utdanning gis studiebevis ved 90 % tilstedeværelse på samlingene, tilsvarende deltakelse på 11 samlinger. For å få tittelen Diplomert kunstterapeut ved Sattva Kunstterapeutisk Institutt, kreves det deltagelse på alle 12 samlinger, samt godkjenning av både praksis og hovedoppgave. Utdanning inklusive diplomering, har et omfang på totalt 1100 timer.

  Siden kunstterapeut ikke er en beskyttet profesjonstittel, er det mulig å praktisere som kunstterapeut uten å være diplomert. Men tittelen diplomert kunstterapeut viser til en betydelig kompetanseheving etter grunnutdanning, både når det gjelder kunnskapsforståelse og praksisutøvelse av kunstterapi. Tittelen diplomert kunstterapeut sikrer også at kunstterapeuten holder et tilfredsstillende faglig nivå. Tittelen gir mulighet til hovedmedlemsskap i Kunstterapiforeningen og dermed momsfritak i egen virksomhet. På nettsidene til Sattva vil alle diplomerte kunstterapeuter fra Sattva være oppført.

  Diplomerte som ikke har en treårig utdanning fra høyskole eller universitet innen helse, sosial, pedagogisk eller psykologisk fagområde, må dokumentere minst 50 timer
  VEKS-fag for å bli hovedmedlem i kunstterapiforeningen. Dette innbefatter fordeler som forsikring og momsfritak. Kontakt kunstterapiforeningen for nærmere informasjon om krav for medlemskap. www.kunstterapi.org

  Kriterier for godkjenning

  1. Tilstedeværelse på 12 samlinger.
  2. Innlevert og mottatt veiledning på 11 rapporter i tilknytning til hver samling.
  3. Dokumentasjon på mottatt veiledning under utdanningen. Minimum 25 klokketimer.
  4. Godkjent hovedoppgave. Omfang 45-50 sider (12.000-14.000 ord pluss 10-12 sider kreativt arbeid).
  5. Godkjente praksisrapporter basert på 100 timer praksis.
  6. Mottatt veiledning på praksisrapporter og hovedoppgave. Minimum 16 klokketimer.
  7. Eksamineringsmøte etter innlevert hovedoppgave.
  Før diplomeringsprosessen påbegynnes, vurderer Sattva kunstterapeutisk Institutt hver enkelt elevs egnethet og evne til å praktisere kunstterapi i møte med mennesker. Dersom eleven ikke vurderes som egnet, kan Sattva Kunstterapeutisk Insitut nekte vedkommende å påbegynne arbeidet med praksistrening og hovedoppgave. Dette gjelder også elever som har fullført utdanningen og formelt sett oppfyller kravene til å starte på diplomeringsprosessen. Instituttet vil i dialog med den det gjelder finne løsninger for å evt. kunne diplomeres.
  Praksis og hovedoppgave kan påbegynnes i utdanningens siste semester. Siste frist for å starte på diplomeringsarbeidet er senest to år etter siste samlingsdag på utdanningen. Dette gjelder fra kull 17.

  Sattva Kunstterapeutisk Institutt - Vukuveien 971. 7660 Vuku - Norge - Orgnr: 971 040 262 - Telefon: 911 74 987